Foto: Jelleke Van Ooteghem

Onderzoek MUGO: Multimedia een extra kans voor GOK

Onderzoeksresultaat

UC Leuven-Limburg is een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs die bestaat uit UC Limburg vzw en UC Leuven vzw. Het onderzoeksbeleid van UCLL is praktijkgericht en focust op onderzoek dat gebaseerd is op vragen van de arbeidsmarkt. 

Hun onderzoek 'MUGO: Multimedia een extra kans voor GOK' ging volgende elementen na:

  • Hoe kan de multimediale geletterdheid van het jonge kind gestimuleerd worden ?
  • Op welke manier beïnvloedt deze multimediale geletterdheid de exploratie van de wereld van het jonge kind ?
  • Op welke manier kan multimedia een ondersteuning betekenen voor de persoonlijke ontwikkeling van het jonge kind - met een focus op kinderen met extra noden ?

In eerste instantie wordt er nagegaan hoe de multimediale geletterdheid van peuters (3-5 jaar) gestimuleerd kan worden. Vervolgens wordt nagaan wat de invloed van deze multimediale geletterdheid kan zijn op hun ‘wereld exploratie’. Bereiken kinderen een hoger niveau van welbevinden, betrokkenheid, actieve taalvaardigheden, sociale competentie, zelf-regulatie, creativiteit en artistieke expressie bij het exploreren van de wereld? Tot slot wordt nagegaan welk potentieel multimedia kan hebben in de ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, met een specifieke focus op kinderen met extra noden. De resultaten tonen aan dat de creativiteit van kinderen gemiddeld genomen groeit wanneer ze de mogelijkheid krijgen om de wereld te exploreren met behulp van audio-visuele materialen. Voorts toont het onderzoek aan dat kinderen met gedragsproblemen voordeel halen uit audio-visuele input. Ze vertonen een hoger welbevinden en een hogere betrokkenheid. Langs de andere kant zullen kinderen met ‘interne problemen’ eerder voordeel halen uit extra ondersteuning door de leerkracht.

Tijdens dit onderzoek werden volgende stappen ondernomen:

1) Ontwerpen van multimedia-setting: er wordt een klasruimte ontwikkeld waar verscheidene audio-visuele materialen aangeboden kunnen worden aan jonge kinderen 

2) Criteria voor 'good practices' worden vastgelegd

3) Try-out van de multimedia-setting: een groep student-leerkrachten voerde gedurende 4 weken een testfase uit met de diverse multimedia

4) Doordat de conclusies aangeven dat multimedia wel degelijk een positieve invloed kunnen hebben voor jongeren, wordt nog jaarlijks voorzien in navorming voor leerkrachten om hier op een goede en doordachte wijze mee om te gaan.


Opvolging:

Er worden nog jaarlijks navormingen ingericht rond het thema 'multimedia voor kleuters'. Dit om ervoor te zorgen dat kleuteronderwijzers kunnen leren op welke manier deze ingezet kunnen worden, alsook wat de meerwaarde voor de kleuters kan zijn.


Infrastructuur: Om het project over te brengen op de eigen klasruimte (en dus kleuters te stimuleren om van multimedia gebruik te maken) is het noodzakelijk om te voorzien in voldoende multimediamateriaal.

Partner: Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs

Werken mee aan dit initiatief